Free Wordpress Themes Wordpress Templates Discount Codes How To Start a Blog Best Wordpress Hosting Best Wordpress Themes 2013 Best Wordpress Themes Premium Themes Wordpress Premium Themes Best Wordpress Deal

stateemblem

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL  IALOVENI

PREȘEDINTELE  RAIONULUI

DISPOZIȚIE nr. 137

din 24 iulie 2015

Cu privire la constituirea Grupului de lucru responsabil de planificarea, organizarea

 şi evaluarea activităţilor Biroului Comun 

de Informaţii şi Servicii Ialoveni 

În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 661 din 30 august 2013 “Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi în scopul eficientizării mecanismului de prestare a serviciilor publice, către populaţie, creşterii accesului populaţiei la informaţii, în conformitate cu art. 53, aln.(2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,

Preşedintele raionului D I S P U N E :

Se instituie Grupul de lucru, responsabil de planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, în raionul Ialoveni, conform anexeihttp://bcis.il.md/componenta-bcis/ .

  1. Orice modificare de personal, din componenţa Grupului de lucru, intervenită ca urmare a eliberărilor de funcţii, va fi efectuată, din oficiu, fără emiterea unei noi dispoziţii.
  2. Grupul de lucru nominalizat va asigura pregătirea şi organizarea activităţilor necesare funcţionării Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, în incinta Consiliului raional.
  3. Deplasările în teritoriu, a membrilor Grupului de lucru, vor fi coordonate în strictă prioritate cu necesităţile cetăţenilor localităţilor raionului, conform solicitărilor primarilor localităţilor raionului, şi/sau a petiţiilor parvenite.
  4. În scopul soluţionării petiţiilor/solicitărilor parvenite, Grupul de lucru va asigura coaptarea, în procesul de activitate, a reprezentanţilor Societăţii Civile, reprezentată de ONG-uri şi alte asociaţii obşeşti, conform criteriilor şi genurilor de activitate specifice.
  5. Controlul privind executarea prezentei dispoziţii mi-l asum .

 Preşedintele raionului                Anatolie DIMITRIU   

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 661
din 30 august 2013

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii
I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (în continuare – Birou) stabileşte un mecanism unic de oferire a informaţiilor şi de prestare a serviciilor către populaţie, precum şi modalitatea de recepţionare a cererilor solicitanţilor şi de acordare a serviciilor prin adresarea către prestatorii de servicii din cadrul Biroului.

2. Biroul se instituie prin decizia autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi organizează activităţi de prestare a serviciilor publice în raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

3. Biroul prestează servicii populaţiei din localităţile urbane şi rurale, inclusiv femeilor şi grupurilor vulnerabile, care, din anumite motive, au acces redus la acestea.
4. Prestarea serviciilor prin intermediul Biroului nu substituie activitatea propriu-zisă a autorităţii administraţiei publice locale prestatoare de servicii. Solicitantul poate beneficia de serviciile în cauză şi direct de la structura din subordinea autorităţii administraţiei publice respective sau de la prestatorul privat/asociaţiea obştească.
5. Activitatea Biroului este asigurată de personalul existent în cadrul prestatorilor de servicii (serviciile publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi publice centrale, serviciile descentralizate ale autorităţilor administraţiei publice locale), prestatorilor privaţi sau asociaţiilor obşteşti.
6. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
prestator de servicii – instituţie publică, privată sau asociaţie obştească care oferă informaţii şi prestează populaţiei servicii publice;
birou comun de informaţii şi servicii – mecanism (ghişeu unic) care permite prestatorilor de servicii să ofere informaţii şi să presteze servicii pe domeniile de competenţă într-un mod coordonat.
II. Scopul, obiectivele şi principiile de
bază ale Biroului
7. Scopul Biroului este să contribuie la realizarea deplină şi eficientă a drepturilor tuturor cetăţenilor Republicii Moldova de a obţine informaţii şi servicii de calitate, în termene restrînse şi cu mijloace minime.
8. Serviciile de informare din cadrul Biroului sînt gratuite. Pentru serviciile acordate în cadrul Biroului se percep doar plăţile stabilite prin actele normative care reglementează activitatea prestatorilor de servicii.
9. Obiectivele generale ale activităţii Biroului sînt:
a) asigurarea realizării dreptului cetăţeanului de obţinere a mai multe servicii şi/sau informaţii într-un singur loc;
b) asigurarea participării comune a tuturor furnizorilor de informaţii şi prestatorilor de servicii într-un singur loc;
c) promovarea parteneriatului între prestatorii de servicii publice, inclusiv între cei privaţi şi organizaţiile necomerciale;
d) sensibilizarea comunităţii referitor de importanţa prestării serviciilor şi oferirii informaţiilor sub forma ghişeului unic;
e) coordonarea acţiunilor între prestatorii de servicii şi furnizorii de informaţii.
10. Biroul este organizat şi activează în baza următoarelor principii:
a) respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor la obţinerea informaţiilor şi serviciilor de calitate;
b) echitate şi nondiscriminare – serviciile sînt prestate în egală măsură tuturor solicitanţilor, indiferent de rasă, gen, statut social, opţiuni politice şi religioase;
c) asigurarea accesului la servicii de calitate – serviciile trebuie să fie accesibile tuturor cetăţenilor şi să corespundă nevoilor şi intereselor acestora;
d) democratizare şi transparenţă – activităţile desfăşurate în cadrul Birourilor au un caracter transparent;
e) eficienţă, responsabilitate şi orientare spre interesele cetăţeanului.
III. Organizarea şi funcţionarea Biroului
11. Biroul funcţionează:
a) la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, prin reunirea într-un singur loc a reprezentanţilor prestatorilor de servicii cel puţin o dată pe săptămînă;
b) la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, în baza solicitărilor acestora, prin intermediul echipelor mobile formate din reprezentanţii prestatorilor de servicii.
12. În calitate de coordonator al Biroului este numit un vicepreşedinte al raionului sau un viceprimar al municipiului. Acesta:
a) coordonează activitatea serviciilor publice descentralizate ale autorităţii administraţiei publice locale respective;
b) coordonează activitatea de prestare a serviciilor orientate către autorităţile publice locale de nivelul întîi (echipele mobile).
13. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat coordonează activitatea serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Сu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”.
14. Programul de lucru al Biroului se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale respective de comun acord cu presatorii de servicii, fiind plasat în incinta Biroului, precum şi pe paginile electronice oficiale ale instituţiilor vizate.
15. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea asigură informarea cetăţenilor despre activitatea Birourilor prin:
a) plasarea informaţiei pe panourile informaţionale;
b) utilizarea presei locale;
c) alte mijloace de informare neinterzise de lege.
16. Biroul activează pentru facilitarea obţinerii, constatării, înregistrării şi/sau anulării unor drepturi şi obligaţii, precum:
a) eliberarea unei informaţii în modul stabilit de lege;
b) eliberarea concomitentă a mai multe informaţii prevăzute de lege, în colaborare cu alţi prestatori de servicii;
c) constatarea, confirmarea şi/sau înregistrarea unor drepturi/obligaţii/ fapte juridice în modul stabilit de lege;
d) alte scopuri necesare realizării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
17. Biroul oferă informaţii şi prestează servicii în domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, dezvoltării afacerilor, agriculturii şi proprietăţii funciare, serviciilor juridice, financiare, precum şi în alte domenii.
18. Prestatorii privaţi şi/sau asociaţiile obşteşti din raza unităţii administrativ-teritoriale pot oferi informaţii şi presta servicii în cadrul Biroului, în baza acordurilor încheiate cu autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
19. Biroul oferă informaţii şi prestează servicii în toate domeniile conexe.
20. Prestatorii de servicii informează solicitantul despre posibilitatea obţinerii şi altor informaţii şi servicii în cadrul Biroului.
21. Prestatorii de servicii colaborează între ei pentru sporirea eficienţei procesului de acordare concomitentă a mai multe informaţii şi servicii unui solicitant în cadrul Biroului, în cazul solicitării acestora.
22. Prestatorii de servicii înregistrează fiecare beneficiar în registrul electronic, cu indicarea solicitării, soluţiei sau informaţiei oferite. Înregistrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi art. 8 din Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.
23. Coordonatorul Biroului, în comun cu prestatorii de servicii, efectuează lunar:
a) analiza adresărilor înaintate;
b) planificarea activităţii în cadrul Biroului;
c) întocmirea rapoartelor despre activitatea Biroului, transmiţîndu-le spre examinare Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
24. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea oferă spaţii amenajate, adecvate activităţii Biroului, care corespund cerinţelor sanitaro-epidemiologice şi asigură vizibilitatea şi transparenţa activităţii acestuia.
25. Biroul dispune de conexiune la Internet şi este asigurat cu mijloacele necesare pentru realizarea sarcinilor specifice fiecărui prestator de servicii. În cadrul Biroului funcţionează sistemul electronic de înregistrare a beneficiarilor şi de monitorizare a cererilor înregistrate.
IV. Organizarea şi funcţionarea echipei mobile
26. Echipa mobilă formată din reprezentanţi ai prestatorilor de servicii din cadrul Birourilor prestează aceleaşi servicii cu deplasare în localităţile rurale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi.
27. Coordonatorul Biroului, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
a) identifică serviciile necesare a fi acordate populaţiei rurale pentru formarea echipei mobile;
b) selectează localităţile pentru deplasarea echipelor mobile;
c) stabileşte graficul deplasărilor echipelor mobile;
d) identifică prestatorii de servicii care urmează să formeze echipa mobilă.
28. Echipele mobile efectuează cel puţin două vizite pe lună, în baza prioritizării necesităţilor identificate, cu acoperirea tuturor localităţilor rurale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea pe parcursul unui an.
29. Pentru asigurarea activităţii eficiente a Birourilor, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sînt responsabile de:
a) identificarea serviciilor necesare a fi acordate populaţiei localităţii respective, în scopul formării echipei mobile capabile să satisfacă necesităţile solicitate;
b) coordonarea vizitelor echipelor mobile cu reprezentantul Biroului;
c) desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei localităţii despre activitatea Biroului înainte de vizita echipei mobile;
d) asigurarea echipei mobile cu spaţiu adecvat pentru prestarea serviciilor.
V. Dispoziţii speciale
30. Activitatea Biroului încetează în baza deciziei autorităţii administraţiei publice locale care l-a fondat.