Free Wordpress Themes Wordpress Templates Discount Codes How To Start a Blog Best Wordpress Hosting Best Wordpress Themes 2013 Best Wordpress Themes Premium Themes Wordpress Premium Themes Best Wordpress Deal

stateemblem

NOTA: Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism se stabileşte de către personalul de specialitate autorizat. Factura de plată a taxei se anexează la cerere.
(1) Numele şi prenumele solicitantului: persoana fizică sau reprezentantul organizaţiei (fimrei), cu precizarea denumirii organizaţiei (firmei) solicitantului în cadrul acesteia.
(2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru reprezentantul organizaţiei (firmei) – cu datele privind sediul acesteia.
(3) Se completează cu numărul fişei cadastrale sau numărul fişei funciare şi cu numărul topografic al parcelei din planul cadastral eliberat, la cererea solicitantului, de către organul corespunzător, în raza căruia se găseşte amplasamentul pentru care se solicită certificatul de urbanism.
În lipsa acestora, se completează cu numărul de ordine al posesorului şi cu suprafaţa de teren, înscrise în registrul cadastral.
(4) În cazul în care terenul nu poate fi identificat prin fişă cadastrală/fişă funciară, se completează prin:
descrierea poziţiei terenului prin repere identificabile, sau
plan de situaţie, sau
act doveditor de impunere fiscală care să conţină identificarea poziţiei terenului, sau
studii şi planuri urbanistice anexate.
(5) Se completează tipurile de lucrări conform literelor a) până la h) sau operaţiunile imobiliare de la punctele i) şi j), după cum urmează:
a) lucrările de construire, reparare, protejare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie ale acestora;
b) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie ale acestora;
b) lucrări de construire, reconstruire, a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare subterane şi supraterane, inclusiv a branşamentelor, împrejmuirilor şi mobilierului urban, amenajărilor de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatării de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;
e) construcţii provizorii de şantier;
f) organizarea de tabere de conturi, căsuţe sau rulote;
g) lucrări de caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame;
h) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare ce ţin de protecţia mediului înconjurător;
i) vânzări, cumpărări, concesionări, împărţiri;
j) alte scopuri.
Pentru punctele a) până la h) se vor preciza destinaţia, mărimea şi/sau capacitatea.

GHID PRIVIND AUTORIZAREA LUCRARILOR IN CONSTRUCTII

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SAU DESFIINTARE

NOMENCLATORUL ACTELOR NECESARE PENTRU CONSTRUIRE